دانلود رایگان


گزارش كارآموزي بانك رفاه - دانلود رایگاندانلود رایگان گزارش کارآموزی بانک رفاه

دانلود رایگان گزارش كارآموزي بانك رفاه مشخصات فایل
عنوان:گزارش كارآموزي بانك رفاه
محتویات
فهرست مطالب
عنوان صفحه
تاريخچة بانكداري در ايران ................ 2
تاريخچة بانك رفاه كارگران ................ 3
معرفي بانك رفاه كارگران .................. 3
بانك استقراضي ايران ...................... 5
چارت سازماني ............................. 6
موقعيت و آدرس بانك ....................... 6
تسهيلات ارضي و صادراتي بانك رفاه .......... 7
تسهيلات قبل از صدور كالا.................... 7
مبلغ تسهيلات .............................. 8
مدت بازپرداخت تسهيلات ..................... 8
نرخ تسهيلات ............................... 9
وثايق .................................... 9
نحوة اعطاي تسهيلات......................... 10
اعمال نظارت بانك ......................... 10
ارائة مدارك مربوط به صادرات انجام شده.... 10
بازپرداخت ................................ 11
تسهيلات بعد از صدور كالا.................... 12
مبلغ تسهيلات .............................. 12
مدت بازپرداخت تسهيلات ..................... 13
نرخ تسهيلاتي پرداختي ...................... 13
وثايق قابل قبول براي اعطاي تسهيلات ........ 13
نحوة اعطاي تسهيلات......................... 14
اعمال نظارت بانك.......................... 14
بازپرداخت ................................ 14
تسهيلات ارزي............................... 15
نوع تسهيلات................................ 15
سقف فردي تسهيلات........................... 15
كارمزد تعهد............................... 16
نرخ سود تسهيلات ........................... 16
دورة بازپرداخت ........................... 16
عقد قرارداد وثايق......................... 16


عنوان صفحه
انواع خدمات ريالي و ارزي بانك رفاه........ 17
انواع سپرده هاي بانكي..................... 20
حساب قرض الحسنه پس انداز.................. 20
قرض الحسنه پس انداز عادي.................. 21
قرض الحسنه پس انداز ويژه ................. 21
حساب قرض الحسنه جاري ..................... 21
مزاياي حساب جاري همراه براي مشتريان در شعب مجهز به اين سيستم ................................ 22
حساب جاري دومنظوره ....................... 22
حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار........... 23
حساب سپردة سرمايه گذاري كوتاه مدت عادي ... 23
حساب سپردة كوتاه مدت ويژه ................ 23
حساب سپرده سرمايه گذاري بلندمدت........... 24
سپردة سرمايه گذاري مدت دار قابل تقسيم ..... 24
شرايط تعيين سپرده هاي سرمايه گذاري بلندمدت 24
انواع تسهيلات بانك رفاه ................... 25
ساير خدمت بانك رفاه ...................... 28
انواع واحدهاي مربوط به حسابداري .......... 36
حسابرسي .................................. 36
انواع حسابرسان............................ 37
وظايف سازمان حسابرسي ..................... 38
حسابداري دولتي............................ 39
خصوصيات حسابداري دولتي ................... 39
اصول كلي حسابداري دولتي .................. 40
حسابداري بودجه ........................... 42
تهيه و تنظيم بودجه در بانك ............... 43
مسئول بودجه در بانك ...................... 44
حسابداري مالي ............................ 44
حسابداري مديريت .......................... 46
انواع حسابهاي مورد استفاده ............... 50
هزينه ها ................................. 51
حسابهاي انتظامي .......................... 53
تنخواه گردان ............................. 54
سپرده .................................... 55


عنوان صفحه
حساب بستانكاران .......................... 56
حواله (عهدة شعبه ها)...................... 57
سرمايه ................................... 58
دارائي جاري .............................. 58
دارائي ثابت .............................. 58
نقطة سر به سر ............................ 58
نقش حسابداران در برنامه ريزي و ارزيابي نتايج 58
برنامه هاي جاري و در دست اقدام ........... 61
انواع گزارشات تهيه شده در حسابداري ....... 62
انواع دفاتر مورداستفاده در حسابداري ...... 72
ثبت عمليات مربوط به تنخواه گردان ......... 74
ثبت عمليات مربوط به سپرده ................ 76
بستن حساب سپرده .......................... 78
كاربرد سرفصل هاي حسابهاي انتظامي ......... 78
بستن حسابها در پايان سال ................. 80
حسابهاي سنواتي ........................... 81
فرم هاي مورد استفاده در حسابداري ......... 82
پيشنهادات و انتقادات ..................... 85
فرمها
پيوستها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
با تشكر فراوان از مسئولين بانك رفاه( شعبه سه راه انديشه ) كه در تمامي مراحل كارآموزي مرا راهنمايي و ياري دادند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فصل اول
آشنايي با مكان كارآموزي


تاريخچة بانكداري در ايران:
بانك شاهي ايران:
صرافان ايراني در مقام مقابله و رقابت با عمليات بانك جديد شرق برخاستند كه اولين بانك بود و مركزش در لندن و حوزة عملياتي آن مناطق جنوبي آسيا بود اين بانك در سال 1266 شمسي (1888 ميلادي) در محل بانك تجاري( بازرگاني سابق) شروع به فعاليت كرد و براي جلب رضايت مشتريان و شروع فعاليت به حسابهاي جاري 5/2% به حساب سپرده هاي ثابت به مدت 6 ماه 4% و يكسال 6% منفعت مي داد. بانك با اين اقدام خود 12% از نرخ بهره را كاهش داد و براي اولين بار اقدام به انتشار نوعي پول كاغذي به صورت حواله خزانه براي مبلغ 5قران به بالا و قابل پرداخت در وجه حامل نمود و در سال 1269 در مقابل دريافت 20000 ليرة انگليسي كليه شعب و اثاثة بانك را به بانك شاهي واگذار نمود. ولي قبل از آنكه نتيجة قطعي و نهايي اين رقابت حاصل شود حريف زورمند جاي بانك شرق را گرفت و اين حريف بانك شاهي ايران بود كه مبتكر آن پاول جوليوس دوريتر در مقابل پرداخت 40000 ليرة امتياز عظيمي براي مدت 70 سال براي كشيدن راه آهن، حق انحصاري كليه معادن جز ( طلا، نقره، سنگ هاي قيمتي)، تأسيس بانك و غيره را بدست آورد. 25 ژوئيه 1872 برابر 10 مرداد 1215 شمسي اين امتياز بعدها لغو شد و امتياز ديگري كه اساس آن تأسيس بانك شاهي ايران بود به مدت 60 سال تأسيس گرديد. يكي از عمليات عمده اين بانك حق انحصاري نشر اسكناس بود. اين بانك بر طبق قرارداد تا بهمن سال 1327 شمسي فعاليت مي كرد.
تاريخچة بانك رفاه كارگران:
بانك رفاه در خرداد ماه سال 1339 به ثبت رسيد و در سال 1339 با پنج شعبه شروع به كار كرد از جمله شعبه مركزي، شعبه راه آهن، شعبه دخانيات، شعبه تبريز و شعبه قائم شهر. بعدها شعبه هاي ديگر نيز گسترش پيدا كردند و در حال حاضر تعداد آنها از مرز 1350 شعبه مي گذرد. طرف حسابهاي بانك رفاه در درجة اول سازمان تأمين اجتماعي مي باشد كه اين سازمان سرماية اولية را در اين بانك گذاشتند و قرار بستند كه حقوق، وامهاي بازنشستگان و كاركنان كه بيمة تأمين اجتماعي مي باشند از طرف اين بانك پرداخت شود و سپس شركتها و وزارت بهداشت و درمان و سازمان علوم پزشكي از سپرده گذاران اصلي و بعد نيز مشتريان عادي.
معرفي بانك رفاه كارگران:
بانك رفاه يكي از شش بانك تجاري كشور است كه از 40 سال قبل به ارائة خدمات بانكي اشتغال ورزيده و اينك با استفاده از فن آوريهاي نوين به ارائة خدمات وسيع در همة زمينه هاي بانكي به عموم هم ميهنان مبادرت مي نمايد. بانك رفاه با برخورداري از اعتماد و سپرده هاي مردم و توانايي هاي بالاي خود، در اجراي سياست كلان اقتصادي دولت جمهوري اسلامي ايران بخصوص در بخش صادرات كالاهاي غيرنفتي و توليدات صنعتي و كشاورزي خدمات ارزشمندي را ارائه مي دهد. بانك رفاه با تدوين يك برنامة 5 سالة عملياتي در چارچوب برنامة سوم اقتصادي دولت علاوه بر رشد و توسعه سازماني افزايش منابع و مصارف خود را با نرخ رشد قابل توجهي پيش بيني كرده است. اين بانك داراي يك شركت كارگزاري در بورس تهران بوده و يكي از بانكهاي مهمي است كه عضو هيأت مديره بورس مي باشد لذا با داشتن توانايي ها و امكانات لازم از طريق شركت كارگزاري و هم از طريق شعب خود به ارائه خدمات داد و ستد سهام به مردم اقدام مي نمايد. بانك رفاه بدليل ايفاي به موقع تعهدات ارزي از نظر بانك هاي معتبر بين المللي يكي از خوشنام ترين بانكهاي تجاري محسوب مي گردد كه با بيش از 70 كارگزار منتخب از بانكهاي تراز اول دنيا نيازهاي مشتريان خود را در عمليات بانكي بين المللي را مرتفع مي سازد.
بانك رفاه مي كوشد با استفاده از تجربيات پايوران ارشد خود و دستاوردهاي علمي جهاني و بهرمندي از خدمات جوانان تحصيل كرده و نوانديش و آموزشهاي مدوام هماهنگ با گسترش شبكه شعب، به نحو مطلوبي در خدمت مشتريان بانك و آحاد سرافراز ايران قرار گيرد.
بانك رفاه به جهت عملكرد مطلوب و ارائه خدمات مناسب به مشتريان موفق شد در سال 1378 لوح تقدير رياست محترم جمهوري دريافت كند و اين لوح گرانقدر را در كارنامة موفقيتهاي خود ثبت و ضبط نمايد. اين بانك در پروژه هاي عمراني كشور منجمله راه سازي، آب و فاضلاب و راه اندازي صنعت و خدمات سهم و نقش ارزنده اي ايفا كرده و در جهت شكوفايي اقتصادي كشور تسهيلات صادراتي، توليدي و كشاورزي به واحدهاي فعال در اين بخشها اعطا نموده است.
بانك رفاه در بخش نشر كتاب و صنعت چاپ نيز فعاليتهاي چشم گيري داشته است بطوري كه با حضور شاخص خود و ارائه خدمات وسيع بانكي در دوازدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب در سال 1378 موفق به كسب جايزه لوح بلورين نمايشگاه گرديده است. بانك رفاه پس از چهارده ماه تلاش در آذرماه 1379 موفق به اخذ گواهينامه ايزو گرديد.
بانك استقراضي ايران:
پس واگذاري امتياز تأسيس بانك شاهنشاهي ايران به رويتر يكي از اتباع دولت روسيه به نام ژاك برليا پيشنهاد تأسيس بانك استقراضي ايران را داد. در سال 1269 شمسي با اين شخص موافقت گرديد كه انجمن استقراضي ايران به مدت 75 سال با حق انحصاري طرح عمومي داده شود و از پرداخت هرگونه مالياتي معاف گرديد جز آنكه 10% عوايد حاصله را به خزانه دولت بپردازد بعدها انجمن استقراضي ايران تبديل به بانك استقراضي ايران گرديد.
بانك مزبور برخلاف بانك شاهي قسمتهاي شمالي ايران حوزه فعاليت خود قرار داده بود و كمتر به امور بانكي در جنوب مي پرداخت در تاريخ 22 مرداد سال 1301 شمسي اين بانك به دولت ايران واگذار شد.
چارت سازماني:
هر شعبه با توجه به معيارهاي مشخصي طبقه بندي مي شود اما چيزي كه در همة شعبات مشترك است نمودار سازماني مشخصي است كه با رئيس شعبه، معاونت شعبه و حداقل يك تحويل دار آغاز مي گردد. رئيس شعبه به عنوان مسئول شعبه نظارت بركار ساير كاركنان را به عهده دارد در عين حال كه در انجام امور شعبه فعاليت مي كند. معاونت شعبه كه شخص دوم شعبه محسوب مي شود عموماً مسئول تسهيلات و حسابدار شعبه نيز مي باشد. تحويل دار شعبه كه امور مربوط به دريافتها پرداخت نقدي انجام مي دهد و مستقيماً با تراول و وجه نقد در ارتباط مي باشد.
موقعيت و آدرس بانك:
بانك رفاه شعبه سه راه انديشه واقع در جاده ملارد سه راه انديشه مي باشد كه داراي يك رئيس شعبه يك معاون و دو صندوق دار و يك تحويل دار مي باشد و سرپرستي بانك
رفاه واقع در ابتداي سه باندي رجائي شهر كرج مي باشد.
تسهيلات ارزي و صادراتي بانك رفاه:
بانك رفاه به عنواني يكي از شش بانك تجاري كشور با استفاده از فن آوريهاي نوين در راستاي سياست توسعة صادرات غيرنفتي و صدور خدمات فني و مهندسي دولت جمهوري اسلامي ايران در قالب دو بخش صادراتي و ارزي تسهيلات مالي به صادركنندگان پرداخت مي نمايد. تسهيلات مذكور به شرح زير به صادركنندگاني كه به صدور كالا و خدمات مبادرت مي ورزند اعطا مي گردد:
1-1- تسهيلات قبل از صدور كالا
1-2-تسهيلات بعد از صدور كالا
1-3- اعطاي اعتبار به كشورهاي خريدار يا خريداران كالاهاي صادراتي، خدمات فني و مهندسي از كشور در چارچوب مصوبات يا موافقت نامه هاي تجاري


گزارش کارآموزی بانک رفاه


تاریخچة بانکداری در ایران


تاریخچة بانک رفاه کارگران


معرفی بانک رفاه کارگران


بانک استقراضی ایران


چارت سازمانی


موقع


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود گزارش کارآموزی بانك رفاه

این چه کاری بود بهزاد,دانلود گزارش کارآموزی بانك رفاه,اخبار

بایگانی‌های دانلود گزارش كارآموزي بانك رفاه - سایت مقاله و ...

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و ...

گزارش كارآموزی بانك رفاه

گزارش كارآموزی بانك رفاه دسته: حسابداری بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 69 کیلوبایت ...

گزارش کارآموزی حسابداری بانك رفاه

تاریخچة بانك رفاه كارگران: بانك رفاه در خرداد ماه سال 1339 به ثبت رسید و در سال 1339 با پنج شعبه شروع به كار كرد از جمله شعبه مركزی، شعبه راه‌آهن،‌ شعبه دخانیات، شعبه تبریز و شعبه قائم‌شهر.

گزارش كارآموزی بانك رفاه

گزارش كارآموزی بانك رفاه دسته: حسابداری بازدید: 11 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 69 کیلوبایت ...

گزارش تسهیلات اعطایی بانک رفاه اعلام شد

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این بانک طی سال های 95، 96 و پنج ماهه نخست سالجاری، بالغ بر 11.218 میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع بانک به بنگاه های کوچک و متوسط پرداخت کرده است.

دانلود گزارش کارآموزی بانک رفاه | تاپ درس|topdars.ir

برنامه نویسی ، سورس ، پروژه. ۱/++C و C; ۱/Access; ۱/ASP.net; ۱/Assembly; ۱/اندروید; ۱/C#.net; ۱/Delphi; ۱/Excel; ۱/Flash

گزارش كارآموزي بانك رفاه - magirans.com

بانک رفاه با برخورداری از اعتماد و سپرده‌های مردم و توانایی‌های بالای خود، در اجرای سیاست کلان اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران بخصوص در بخش صادرات کالاهای غیرنفتی و تولیدات صنعتی و کشاورزی خدمات ارزشمندی را ارائه می‌دهد.

گزارش کارآموزی بانک رفاه رشته کامپیوتر

خلاصه گزارش : در طول دوره کارآموزی در بانک رفاه استان قزوین ، با سیستم های حقوق و ...

دانلود رایگان گزارش کارآموزی در بانک رفاه – جزوه

گزارش کارآموزی ... های علوم انسانی / رشته حسابداری / دانلود رایگان گزارش کارآموزی در ...

دانلود رایگان گزارش کارآموزی در بانک رفاه – جزوه

گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک رفاه کارگران. بانک رفاه کارگران بانک ایرانی است ...

بایگانی‌های دانلود گزارش كارآموزي بانك رفاه - سایت مقاله و ...

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و ...

دانلود گزارش كارآموزي بانك رفاه - asrfiles بهترین مرجع ...

دانلود گزارش كارآموزي بانك رفاه - asrfiles بهترین مرجع خرید و فروش فایل

دانلود گزارش کارآموزی بانک رفاه | تاپ درس|topdars.ir

برنامه نویسی ، سورس ، پروژه. ۱/++C و C; ۱/Access; ۱/ASP.net; ۱/Assembly; ۱/اندروید; ۱/C#.net; ۱/Delphi; ۱/Excel; ۱/Flash

دانلود رایگان گزارش کارآموزی در بانک رفاه – جزوه

گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک رفاه کارگران. بانک رفاه کارگران بانک ایرانی است ...

دانلود گزارش کارآموزی بانک رفاه | تاپ درس|topdars.ir

برنامه نویسی ، سورس ، پروژه. ۱/++C و C; ۱/Access; ۱/ASP.net; ۱/Assembly; ۱/اندروید; ۱/C#.net; ۱/Delphi; ۱/Excel; ۱/Flash

گزارش کار آموزی رشته فناوری اطلاعات در شرکت آب و فاضلاب

دانلود پاورپوینت آشنایی با سبک‌های بازی‌های رایانه‌ای - 21 اسلاید

تحقیق در مورد عکاسي 45 ص

بررسی سیستم عامل

تحقیق در مورد عکاسي 45 ص

پاورپوینت درس سوم _ فصل 1 ریاضی نهم:اجتماع، اشتراک و تفاضلِ مجموعه ها

پاورپوینت درمورد حالات تیر اندازی با کلت یا تپانچه

پاورپوینت درباره سوپر آلیاژها

تحقیق درمورد جوشكاري زير آب

دانلود تحقیق کامل درباره حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی 13ص