دانلود رایگان


تحقیق در مورد جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه های مخابراتی نسل آینده - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق در مورد جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه های مخابراتی نسل آینده

دانلود رایگان تحقیق در مورد جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه های مخابراتی نسل آینده 41 صفحه word |فونت tahoma سايز 14| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ
بخشي از تحقيق
شبكه موجود در همه جا
NGN به كاربران اجازه تحرك گسترده و دستيابي يكپارچه به انواع برنامه هاي كاربردي با كيفيت يكسان را در هر ناحيه جغرافيايي مي دهد. ارتباطات كشتيراني و برج مراقبت امكان پشتيباني از انتقال، تجارت و نيازهاي اوقات فراغت را در هر وضعيت كه كاربر انتخاب مي كند، امكانپذير مي كند.
توزيع هوشمندي شبكه
در صورتيكه PSTN رايج، مبني برشبكه هوشمند و پايانه هاي نامفهوم (پايانه اي كه شامل ريز پردازنده داخلي نباشد) است، NGN شبكه اي هوشمند و پايانه هاي هوشمند دارد. در اين محيط شبكه، فراهم كننده هاي سرويس به آساني انواع متفاوتي از سرويسها را بدون نياز به تجهيزات سنگين شبكه فراهم مي كنند.
2-2- معماري NGN
يك نمايش از معماري شبكه NGN مي تواند به روشن شدن ساختار واجزا آن كمك كند. شكل (2-1) يك تصوير كلي از معماري NGN را نشان مي دهد. در اين شكل پايانه هاي بي سيم و با سيم با back bone شبكه انتقال از طريق سطح[1] دسترسي متصل هستند و ديگر سطوح از قبيل سرويس، انتقال و شبكه هاي دسترسي بوسيله سطح كنترل، كنترل مي شوند.
چنانكه در شكل مشاهده مي كنيد سطح سرويس مي تواند بوسيله واسطه هاي استاندارد شده و باز از سطح دسترسي و انتقال جدا باشد. NGN مي تواند با شبكه هاي ديگر از قبيل PSTN از طريق پلهاي ارتباطي كه اجازه گرفتن گردش هر نوع داده را به طور يكپارچه از ميان شبكه هاي متفاوت مي دهند، متصل شود [1].
شكل (2-1) معماري NGN [1]
2-3- اجزا اصلي NGN
معماري NGN علاوه بر تجهيزات صوتي و داده اي قديمي شامل انواع تجهيزات شبكه همگرا شده از قبيل كنترل كننده هاي تماس/ مدت زمان ارتباط دو كامپيوتر،[2] پل هاي ارتباطي رسانه،[3] پل هاي ارتباطي سيگنالينگ،[4] سرويس دهنده هاي ويژگي،[5] سرويس دهنده هاي برنامه،[6] سرويس دهنده هاي رسانه،[7] سرويس دهنده هاي مديريت[8] و واسطه هاي صدور صورتحساب و عرضه نمودن سرويس مخابرات به يك كاربر كه شامل وسايل انتقال و كابل كشي نيز مي باشد، است. تكنولوژيهاي هسته شامل تكنولوژي انتقال بسته، پروتكل كنترل مهندسي ترافيك، تكنولوژي كه كيفيت سرويس را ضمانت مي كند از قبيل MpLs[9]، تكنولوژي ارتباطات چند قسمتي از قبيل پخش بلادرنگ چند مقصدي پيام،[10] تكنولوژي كنترل جلسه و غيره است.
Soft Switch
Soft Switch يك كنترل كننده تماس/ مدت زمان ارتباط دو كامپيوتر، نيز ناميده مي شود و يكي از اجزا هسته NGN است. بدليل اينكه انواع كاربردها از قبيل صوت و سرويس هاي ديگري كه اضافه مي شوند تا ارزش انتقال افزايش يابد را كنترل مي كند. Soft Switch يك وسيله كنترل مبني بر نرم افزار است كه كنترل تماس بين پروتكلهاي NGN از قيبل MGCP[11]، SIP[12]، H.232 و پروتكلهاي تكنولوژي قديمي مانند ISDN و SS7 را ميسر مي سازد. هم چنين با سرويس دهنده هاي برنامه براي تهيه، توابع / برنامه هاي كاربردي كه مستقيماً روي Soft Switch وجود ندارد در ارتباط است. يكي از نقش هاي Softswitch، واسطه PSTN است كه بوسيله سيستمهاي سيگنالينگ انجام مي شود [1] [3].
Gateway
يك پل ارتباطي يك نقطه شبكه است كه به عنوان يك دروازة دخول در شبكه ديگر عمل مي كند. براي ارتباط با شبكه هاي ديگر سه نوع پل ارتباطي وجود دارد:Signalling gateway , Access gateway, Trunking gateway كه در شبكه فراهم كننده سرويس قرار داده مي شوند.
Application Server
سرويس دهنده برنامه كاربردي در شبكه فراهم كننده سرويس قرار داده مي شود و سرويس منطقي و اجرايي براي سرويسها و برنامه هاي كاربردي كه مستقيماً روي Soft Switch وجود ندارند فراهم مي كند. به طور برجسته SoftSwitch تماسهاي سرويس دهنده برنامه مناسب را زماني كه يك برنامه كاربردي تقاضا مي شود مسيريابي مي كند. در مجموع كارگزار سرويس در لبه شبكه فراهم كننده سرويس قرار داده مي شود و توزيع سرويس و كنترل بين سرويس دهنده هاي برنامه كاربردي و Soft Switch را فراهم مي كند. در شكل (2-2) اجزا اصلي NGN و نقش آنها خصوصاً نقش Softswitch را در اين شبكه مشاهده مي كنيد.
شكل (2-2) نقش soft Switch در NGN[3]
3- تجهيزات سوييچينگ
بعضي از مهمترين شبكه هاي باند پهن[13] جديد اتصالهاي متقابل[14] هستند و اغلب اوقات به سوييچها منصوب مي شوند.
كار اصلي اتصالهاي متقابل تهيه پهناي باند انعطاف پذير و مديريت اتصال براي فراهم كننده هاي شبكه مي باشد.
اتصالهاي متقابل به سه دسته تقسيم مي شوند.
1- اتصالهاي متقابل ديجيتالي / الكتريكي (DXC/EXC)
وسايلي كه براي دريافت، پردازش و ارسال داده در حوزه الكتريكي عمل مي كنند كه همان اتصالهاي متقابل SDH[15] / SONET[16] قديمي با واسطه هاي مسي هستند.
2- اتصالهاي متقابل نوري (OXC)
اتصالهاي متقابل ديجيتالي مجهز شده با واسطه هاي نوري هستند و بيشتر اوقات به عنوان سوييچهاي
O-E-O (Optical – Electrical- Optical) استفاده مي شوند. اين اتصالها براي بيشتر مشتريها بطور گسترده موجود مي باشند. شكل (3-1) اتصالهاي متقابل الكتريكي و نوري را نشان مي دهد.

شكل (3-1) اتصالهاي متقابل الكتريكي و نوري [4]3- اتصالهاي متقابل فوتوني (PXC)
تجهيزاتي كه براي دريافت، پردازش و ارسال داده در حوزه نوري عمل كرده و اغلب اوقات به عنوان سوييچهاي O-O-O (Optical – Optical – Optical) استفاده مي شوند. تعداد كمي از فروشنده ها اين اتصالها را توليد مي كنند.
3-1- اتصال هاي متقابل نوري
اكثر OXC ها وسايلي پيچيده هستند كه توانايي كاركردن مثل اتصالهاي متقابل SONET/SOH، بعلاوه سوييچهاي ATM[17] و اترنت،[18] گيگابيت اترنت با VLAN[19]ها، Cos[20] و ديگر پروتكلهاي خاص را دارند.به دليل اينكه واسطهاي باند پهن نوري هستند به اين دليل به اين اتصالهاي متقابل نوري مي گوئيم بدين معني كه اتصال به وسايل ديگر از طريق فيبر نوري مي باشد اما پردازش اصلي در حوزه الكتريكي انجام مي شود. براي توسعه، OXC ها مي توانند چندين واسطه الكتريكي ( مسي ) شامل فست اترنت[21] و گيگابيت اترنت روي مس داشته باشند.اتصالهاي متقابل نوري براي پردازش سريع سيگنالهاي دريافتي با نرخ بيت بالا، سوييچينگ پرسرعت تا 640 گيگابايت برثانيه و بالاتر ASIC[22] هاي توسعه داده نشده را استفاده مي كنند.
3-2- اتصالهاي متقابل فوتوني
PXC ها بطور كلي با OXC ها متفاوت هستند. مهمترين تفاوت بين يك OXC و يك PXC در پردازش داده در حوزه الكتريكي و تبديل آن به حوزه نوري در خروجي واسطه هنگاميكه در PXC ها سيگنال در حوزه نوري است مي باشد. مبدلهاي چندگانه براي PXC ها: بيشتر وسايل با تجهيزات انتقال مجتمع نيستند و بنابراين به يك سيستم DWDM[23] در انتهاي فيبر نياز دارند كه سبب برگشت طول موجهاي مختلف توسط فرستنده/ گيرنده به حوزه الكتريكي مي شود در ساير PXC ها هر پورت معين روي سوييچ به يك زوج فيبر وصل مي شود اين اتصالهاي متقابل طول موجهاي موجود در فيبر را به صورت نوري از هم جدا كرده و به يك پورت خروجي مطلوب سوييچ مي كند. سپس آنها دوباره دسته بندي شده و روي فيبر خروجي مربوط به آن پورت فرستاده مي شوند. بنابراين پايانه هاي DWDM و الكترونيكي در مسير وجود ندارد در نتيجه سگينالها هميشه درحوزه نوري باقي مي مانند. يك سري مشكلات در استفاده از PXC ها در شبكه هاي نوري چند لا مبدا[24] وجود دارد در اين گزارش چند لامبدا يعني شبكه اي كه با تجهيزات DWDM ساخته شده و روي هر اتصال كانالهاي نوري موازي چند گانه وجود دارد. در بعضي از نقاط شبكه براي مسيريابي طول موج به منظور تهيه انعطاف پذيري بهتر بايد از PXC ها استفاده شود [2].
4- فيبرها و تجهيزات انتقال
4-1- انواع فيبر و ظرفيت آنها
در يك سيستم انتقال نوري، اطلاعات روي فيبر به روش زير منتقل مي شود سيگنالهاي الكتريكي به سيگنالهاي نوري تبديل شده و در طول فيبر حركت مي كنند تا زمانيكه به يك آشكارساز[25]كه سيگنالهاي نوري را به سيگنالهاي الكتريكي تبديل مي كنند مي رسند. منبع نور پالسهاي نوري را در طول موجهاي خاص منتشر مي كند. يك طول موج به يك لامبدا (lambda) يا كانال اشاره مي كند عبارتهاي لامبدا، طول موج و كانال اغلب به صورت معادل استفاده مي شوند اگر چه طول موجها با چشم قابل روييت نيستند با اين وجود اغلب به صورت رنگ نمايش داده مي شوند. ظرفيت فيبر خيلي بالا است. تجهيزات انتقال نرخ داده از 10 گيگا بيت بر ثانيه در يك لامبدا و 128 لامبدا كه معادل با 28/1 ترابيت بر ثانيه كه ظرفيت يك فيبر تنها است را پشتيباني مي كند هر مسير فيبر مي تواند هشت كانال كه هر يك، داراي كابل نوري شامل 192 زوج فيبر است را داشته باشد. پس اين ظرفيت مي تواند بيشتر از يك پتابيت بر ثانيه را حمل كند. ولي در عمل از ظرفيت پايين تري استفاده مي شود و كابلهايي با 6 فيبر مشاهده مي شود كه براي انتقال تك رنگ با نرخ 10 مگا بيت بر ثانيه استفاده مي شود [2].

[1] - Plane
[2] - Session/Call Controllers
[3] - Media gateways
[4] - Signalling gateway
[5] - Feature Servers
[6] - Application Servers
[7] - Media Servers
[8] - Management Servers
[9] - Multi protocol label Switching
[10] - real- Time multicasting
[11] - Media Gateway Control Protocol
[12] - Session Initiation Protocol
[13] - broad band
[14] - Cross connect
[15] - Synchronous Digital Hierarchy
[16] - Synchronous optical Network
[17] - Asynchronous Transfer mode
[18] - Ethernet
[19] - Virtual (Local area network)
[20] - Class of Service
[21] - Fost Ethernet
[22] - Application – Specific Integrated circuit
[23] - Dense wavelenth division multiplexing
[24] - multi lambda
[25] - detector


جایگاه فیبر


ادوات نوری


شبکه های مخابراتی نسل آینده


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ارائه شفاهی مقاله جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه ...

ارائه شفاهی مقاله جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده. ... در محیط های ...

پروژه تحقیق در مورد فیبر نوری

دانلود تحقیق در مورد فیبر نوری دسته: کامپیوتر بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 62 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 دانلود تحقیق در مورد فیبر نوری قیمت فایل فقط 1,500 تومان فیبر نوری از پالس‌های نور برای انتقال داده‌ها از طریق تارهای سیلکون بهره می‌گیرد.

دانلود پایان نامه ارشد جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه ...

عنوان : پایان نامه ارشد جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده (ngn) کد پروژه : ۱۶۳ تعداد صفحات : ۳۷ در این پایان نامه جایگاه فیبر و ادوات نوری را در شبکه‌های مخابراتی نسل آینده را بررسی می‌کند.

دانلود مقاله جايگاه فيبر و ادوات نوري در شبكه هاي مخابراتي ...

مشکلات در استفاده از pxc ها در شبکه‌های نوری چند لا مبدا وجود دارد در این گزارش چند لامبدا یعنی شبکه‌ای که با تجهیزات dwdm ساخته شده و روی هر اتصال کانالهای نوری موازی چند گانه وجود دارد.

جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده (NGN)

جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده (NGN) جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده (NGN),فیبر,ادوات نوری,شبکه مخابراتی نسل آینده,NGN,Optical Fibre,Gateway,Switching,WDM,DWDM PSTN,تحقیق,پژوهش ...

مقاله جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده NGN

در این گزارش جایگاه فیبر و ادوات نوری را در شبکه‌های مخابراتی نسل آینده بررسی می‌کنیم. ابتدا شبکه‌های نسل آینده، معماری، مشخصات و اجزا آن را شرح می‌دهیم سپس تجهیزات ngn و نقش مهم تکنولوژی فیبر نوری را در این شبکه‌ها عنوان می‌کنیم.

تحقیق جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده ...

دانلود تحقیق در مورد جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده، در قالب doc و در 48 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، بررسی اجمالی NGN، NGN چیست؟

تحقیق جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده ...

دانلود تحقیق در مورد جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده، در قالب doc و در 48 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، بررسی اجمالی NGN، NGN چیست؟

تحقیق بررسی اجزای سیستم های انتقال در فیبر نوری | QYAE

جایگاه مهمی در شبکه های انتقال مخابراتی پیدا کرده و ... تحقیق در مورد فیبر نوری ...

تحقیق جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده ...

دانلود تحقیق در مورد جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده، در قالب doc و در 48 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، بررسی اجمالی NGN، NGN چیست؟

جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده (NGN ...

جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده (NGN)عنوان تحقیق: جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده (NGN)فرمت فایل: word تعداد صفحات: 42 شرح مختصر: در اين گزارش جايگاه فيبر و ...

جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده (NGN ...

جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده (NGN)عنوان تحقیق: جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده (NGN)فرمت فایل: word تعداد صفحات: 42 شرح مختصر: در اين گزارش جايگاه فيبر و ...

دانلود رایگان پایان نامه امنیت در شبکه های نسل آینده ...

... در شبکه های نسل آینده ... تحقیق در مورد شبکه نسل ... جایگاه فیبر و ادوات نوری ...

تحقیق بررسی جایگاه فیبرنوری و ادوات نوری در شبكه های ...

تحقیق بررسی جایگاه فیبرنوری و ادوات نوری در شبكه های مخابراتی نسل آینده دسته: تحقیق بازدید: 2 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 1244 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 48 تحقیق بررسی جایگاه فیبرنوری و ادوات ...

ارائه شفاهی مقاله جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه ...

ارائه شفاهی مقاله جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده. ... در محیط های ...

تحقیق بررسی جایگاه فیبرنوری و ادوات نوری در شبكه های ...

تحقیق بررسی جایگاه فیبرنوری و ادوات نوری در شبكه های مخابراتی نسل آینده دسته: تحقیق بازدید: 2 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 1244 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 48 تحقیق بررسی جایگاه فیبرنوری و ادوات ...

جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده (NGN)

جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده (ngn) در این گزارش جایگاه فیبر و ادوات نوری را در شبكه‌های مخابراتی نسل آینده بررسی می‌كنیم.

پروژه تحقیق در مورد فیبر نوری

دانلود تحقیق در مورد فیبر نوری دسته: کامپیوتر بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 62 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 دانلود تحقیق در مورد فیبر نوری قیمت فایل فقط 1,500 تومان فیبر نوری از پالس‌های نور برای انتقال داده‌ها از طریق تارهای سیلکون بهره می‌گیرد.

مقاله جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده NGN

در این گزارش جایگاه فیبر و ادوات نوری را در شبکه‌های مخابراتی نسل آینده بررسی می‌کنیم. ابتدا شبکه‌های نسل آینده، معماری، مشخصات و اجزا آن را شرح می‌دهیم سپس تجهیزات ngn و نقش مهم تکنولوژی فیبر نوری را در این شبکه‌ها عنوان می‌کنیم.

مقاله جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده ...

جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده (ngn)

دانلود مقاله جايگاه فيبر و ادوات نوري در شبكه هاي مخابراتي ...

مشکلات در استفاده از pxc ها در شبکه‌های نوری چند لا مبدا وجود دارد در این گزارش چند لامبدا یعنی شبکه‌ای که با تجهیزات dwdm ساخته شده و روی هر اتصال کانالهای نوری موازی چند گانه وجود دارد.

جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده (NGN)

جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده (ngn) در این گزارش جایگاه فیبر و ادوات نوری را در شبكه‌های مخابراتی نسل آینده بررسی می‌كنیم.

پاورپوینت مبانی کامپیوتر 38 اسلاید

پاورپوینت درموردمباحث مهم حقوقي پيمانها وآشنائي با انواع قراردادهاي ساختماني (طرح و محاسبه، اجراء، نظارت)

سیل و سیلاب 13 ص

پاورپوینت درموردمباحث مهم حقوقي پيمانها وآشنائي با انواع قراردادهاي ساختماني (طرح و محاسبه، اجراء، نظارت)

پاورپوینت مبانی کامپیوتر 38 اسلاید

پاورپوینت درباره ردپای کربن دی اکسید در فرآیند تولید اتانول از ملاس نیشکر

پاورپوینت در مورد مقاومت مصالح

تحقیق درباره سیستم سوپاپ

تحقیق در مورد عزت نفس

پاورپوینت درباره درماتوفیت ها