دانلود رایگان


پاورپوینت در مورد مخاطرات ناشی از كار با پسماندها -42 اسلاید-5 اسلاید انگلیسی - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت در مورد مخاطرات ناشی از کار با پسماندها 42 اسلاید 5 اسلاید انگلیسی

دانلود رایگان پاورپوینت در مورد مخاطرات ناشی از كار با پسماندها -42 اسلاید-5 اسلاید انگلیسی قسمتی از اسلاید ها
فهرست
. مواجهه شیمیایی
مخاطرات بیولوژیکی
عوامل فیزیکی ( استرس گرمایی، کاهش دما و صدا)
کاهش اکسیژن
مخاطرات الکتریکی
تشعشات یونیزان و غیر یونیزان
آتش و انفجار

مواجهه شیمیایی
مواجهه شیمیایی متنوع و بستگی به نوع پسماند دارد و به شکلهای جامد مایع و گازمی باشد.
در مواجهه شیمیایی آلاینده ها از طریق تنفسی خوراکی پوست و تزریق وارد بدن کارکنان می شوند
مواجهه شیمیایی به دو صورت حاد و مزمن می باشد.
مواجهه حاد: تماس با غلظت و آلودگی در حد بالا ولی کوتاه مدت
مواجهه مزمن: تماس طولانی مدت با غلظت پایین
تاثیر مواد شیمیایی متفاوت بوده و بستگی به نوع ماده، غلظت، نحوه ورود و همچنین فاکتورهای فردی چون سن، جنس، تغذیه، اعتیاد به سیگار، مصرف الکل و غیره دارد.
پسماندهاي شیمیائي خطرناك


žپسماندهاي شيميائي هستند كه به دليل مقدار، غلظت، ويژگيهاي فيزيكي يا شيميائي قادرند:žالف- باعث ايجاد يا سهيم )قابل توجه( در افزايش مرگ و مير يا بيماريهاي شديد غير قابل درمان ياžبيماريهاي برگشت پذير ناتوان كننده در انسانها شوند ياžب- اگر بطور مناسب ذخيره، حمل، تصفيه، امحاء يا هر اقدام مديريتي ديگر نشوند، مخاطره بالقوه ياžاساسي براي سلامت انسان يا محيط زيست ايجاد كنند.انواع پسماندهای شیمیایی
žپسماندهاي شيميائي خطرناك بطور كل در دو زير گروه پسماندهاي فهرست شده 1 و پسماندهايžداراي ويژگيهاي خطرناك 0 طبقه بندي مي شوند. در برخي از مراجع دو زير گروه ديگر شاملžپسماندهاي جهاني 3 و پسماندهاي مخلوط 4 نيز به زير گروه قبلي افزوده شده اند. پسماندهاي جهاني،پسماندهائي هستند كه توسط منابع مختلف )نه فقط صنعتي( و توسط بسياري از كشورها توليد مي شوند. پسماندهاي مخلوط نيز پسماندهائي هستند كه مركب از مخلوطي از مواد راديواكتيو و حداقل يكي از پسماندهاي شيميائي خطرناك مي باشند.پسماندهاي شيميايي فهرست شده

žپسماندهاي فهرست شده شامل طيف گسترده اي از پسماندهاي شيميائي خطرناك توليدي ازžفرآيندهاي صنعتي، بخشهاي معيني از صنايع يا پسماندهاي با فرمولاسيونهاي شيميائي مشخص مي باشند.žEPA پسماندهاي فهرست شده را در 4 گروه طبقه بندي نموده است

پاورپوینت


در


مورد


مخاطرات


ناشی


از


کار


با


پسماند


ها


مواجهه


شیمیایی


مخاطرات


بیولوژیکی


عوامل


فیزیکی


کاهش


اکسیژن


مخاطرات


الکتریکی


تش


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت حسابداری گله شیری

تحقیق خاك شناسيپاورپوینت سطح دوم DFDمنطقي سيستم شركت حمل و نقل فعال بار بناب